Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer

Köpvillkor/Terms & Conditions

Organisationsnummer:  196310165623

English below

Köpvillkor

Produkterna är unika i sitt slag eller tillverkade i korta serier. Det enskilda föremålet kan präglas av variationer i utförandet som återspeglar det levande materialet och den hantverksmässiga tillverkningen.

Villkor och information

Innehållet i denna webbutik tillverkas, tillhandahålls, uppdateras och hanteras av VILIJA LIORANCIENE.  www.vilija.se

Artist namn: VILIJA LJ
Telefonnummer: +46 708 21 84 27
E-postadress: [email protected]

Huvudsaklig verksamhet: Konstnärligt skapande 

SNI codes: 90.030  
Godkänd för F-skatt med villkor (så kallad FA-skatt) fr.o.m. 2015-01-28  
Registrerad adress: Skriskovägen 11, lägenhet 1202, 129 49 Hägersten

Betalning och priser

Alla priser är dagsaktuella och kan komma att ändras i framtiden. Individuellt och aktuellt totalpris för din beställning summeras i kassan, inklusive eventuella avgifter för frakt och betalning, samt moms.


Jag erbjuder Klarna som betalsätt.

Klarna gör det enkelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Villkor för betalning anges även i kassan under respektive betalningsalternativ.


Leveranser och returer

Leveranspriset är viktbaserat. Leverans inom 15 dagar till närmsta utlämningsställe. Leverans sker med PostNord.Villkor för leverans anges även i kassan under respektive leveranssätt. Om inget anges gäller 15 dagars leveranstid. Om en artikel har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive artikel. Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Jag kommer att göra allt vi kan för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen, exempelvis då vår leverantör eller speditör inte kan fullfölja deras åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.


Returer och reklamationer

Om du vill utnyttja din ångerrätt eller reklamera en skadad eller felaktig produkt, ber jag dig att kontakta mig via e-post för vidare instruktioner så snart som möjligt. Meddela mig på [email protected] innan du skickar tillbaka något.

Returer sker på din egen bekostnad utom om artikeln är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som spårbar brevtjänst för varor, exempelvis Postnords "Brev Skicka Lätt", alternativt som rekommenderat brev, inte mot postförskott. Vid byten betalar jag den nya frakten från oss till dig.


14 dagars öppet köp

Vi följer distansavtalslagen och därmed har du rätt att returnera beställda varor utan att ange någon anledning. Du ångrar ditt köp genom att inom 14 dagar från att du mottagit din beställning (eller större del av) meddela mig. Artikeln ska returneras väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.

Om du som kund har hanterat artikeln i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion och detta lett till att artikeln som returneras är mindre värd, har vi rätt att dra av en summa motsvarande artikelns värdeminskning på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningen bedöms från fall till fall.

Returer skickas till:

Vilija Lioranciene

Gnejsvägen 10, Kalkudden,

SE-647 93 Mariefred


Återbetalning

Om du nyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalat för artikeln snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot artikeln. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka artikeln.

Läs mer om distansavtalslagen hos Konsumentverket: http://www.konsumentverket.se/

Ej uthämtat paket

Om ditt paket anländer till ett utlämningsställe skickas en avisering via e-post eller sms till dig. Du som kund är ansvarig för att det mobilnummer, den adress och den e-postadress du angivit är korrekta.
Om du inte hämtar ut ditt paket så debiteras du en administrativ avgift på 250 kr.

Integritetspolicy

När du lägger din beställning hos oss behöver du uppge vissa personuppgifter. I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt personuppgiftslagen (PUL) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.


Terms and Conditions

The products are unique or made in limited series. Individual items may feature variations in craftsmanship that reflect the natural materials and artisanal production.

Terms and Information

The content of this webshop is produced, provided, updated, and managed by VILIJA LIORANCIENE. www.vilija.se
Artist Name: VILIJA LJ
Phone Number: +46 708 21 84 27
Email Address: [email protected]

Main activity: Artistic creation  
SNI codes: 90.030  
Approved for F-tax with conditions (so-called FA-tax) as of 2015-01-28  
Registered address: Skriskovägen 11, apartment 1202, 129 49 Hägersten

Payment and Prices
All prices are current and subject to change in the future. The individual and current total price for your order is summarized at checkout, including any shipping and payment fees, as well as VAT.

I offer Klarna as a payment method. Klarna makes it easy and secure for you to shop online. By answering a few questions, you can easily identify yourself and choose the payment method that suits you best. First, confirm your purchase and then choose how you want to pay. Payment terms are also specified at checkout under each payment option.

Deliveries and Returns
Delivery price is weight-based. Delivery within 15 days to the nearest pick-up point. Delivery is handled by PostNord.

Delivery terms are also specified at checkout under each delivery method. If nothing is specified, a 15-day delivery time applies. If an item has a different delivery time, it is indicated for each item. If a delivery delay occurs, we will notify you via email. As a customer, you always have the right to cancel the purchase in case of delivery delays. We will do everything we can to fulfill your order. There may be occasions that make it impossible to complete the order, for example, if our supplier or carrier cannot fulfill their commitment to us. We reserve the right to disclaim all compensation to the customer regarding delivery delays.

Returns

If you wish to exercise your right of withdrawal or report a damaged or faulty product, please contact me via email for further instructions as soon as possible. Notify me at [email protected] before returning anything.
Returns are at your own expense unless the item is defective or if we have packed it incorrectly. Returns should be sent as trackable mail for items, such as PostNord's "Brev Skicka Lätt," or as registered mail, not cash on delivery. For exchanges, we pay the new shipping from us to you.

14-Day Return Policy
We follow the Distance Selling Act, which gives you the right to return ordered goods without stating any reason. You cancel your purchase by notifying us within 14 days from receiving your order (or the majority of it). The item must be returned well-packaged, in good condition, and in its original box.

If you as a customer have handled the item more than necessary to determine its characteristics or function, and this has led to the item being less valuable, we have the right to deduct an amount corresponding to the item's depreciation from the amount to be refunded. The depreciation is assessed on a case-by-case basis.

Returns should be sent to:
Vilija Lioranciene  
Gnejsvägen 10, Kalkudden,  
SE-647 93 Mariefred, Sweden

Refund
If you exercise your right of withdrawal, we will refund what you have paid for the item as soon as possible or no later than 30 days from the day we received the item. You will bear the return costs when sending back the item.
For more information about the Distance Selling Act, visit the Swedish Consumer Agency: [http://www.konsumentverket.se/](http://www.konsumentverket.se/)

Uncollected package

If your package arrives at a pickup point, a notification will be sent to you via email or SMS. As a customer, you are responsible for ensuring that the mobile number, address, and email address you have provided are correct. If you do not collect your package, an administrative fee of 250 SEK will be charged.
Privacy Policy
When you place your order with us, you need to provide certain personal information. In connection with your order, you agree that we store and use your information in our business to fulfill the agreement with you. According to the Personal Data Act (PUL), you have the right to obtain the information we have registered about you. If it is incorrect, incomplete, or irrelevant, you can request that the information be corrected or removed. Contact us via email in such cases.